Používame súbory cookies

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti, zapamätanie si preferencií a zlepšovanie použiteľnosti webu. Súhlas môžete vyjadriť kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".

Nastavenie Súhlasím

Súhlas môžete tiež odmietnuť.

Preskočiť na obsah

Sme špecialisti v oblasti magnetickej separácie

Vyvíjame, vyrábame a aplikujeme zariadenia na magnetickú separáciu. Naše magnetické separátory navrhujeme a vyrábame presne podľa vašich potrieb.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SOLLAU, s. r. o.

se sídlem Hřivínův Újezd č. p. 212, PSČ 763 07, Česká republika, IČ: 292 61 759

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

II. VZNIK ZMLUVY

III. SPLNENIE DODÁVKY TOVARU

IV. KVALITA TOVARU, ZÁRUKA

V. CENA

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

VII. UVEDENIE TOVARU DO PREVÁDZKY

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, REKLAMÁCIA

IX. MEDZINÁRODNÝ PRVOK

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvný vzťah medzi kupujúcim – podnikateľom (fyzickou či právnickou osobou) a spoločnosťou SOLLAU, s. r. o., so sídlom Hřivínův Újezd č. 212, PSČ 763 07, Česká republika, IČO: 292 61 759, spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 68934 (ďalej len "predávajúci"). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej či rámcovej kúpnej zmluvy uzatváranej medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len „zmluva“). Predmetom zmluvy je dodávka tovaru predávajúcim kupujúcemu v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník. Kupujúci podpisom zmluvy alebo jej dodatku či odoslaním objednávky spracovanej podľa ponuky predávajúceho potvrdzuje, že sa zoznámil so znením týchto VOP, prijíma ich a súhlasí s tým, že sa bude riadiť ich ustanoveniami.
 2. V prípade rozporu medzi jednotlivými ustanoveniami VOP a jednotlivými ustanoveniami zmluvy má prednosť ustanovenie zmluvy.

II. VZNIK ZMLUVY

 1. Dodávka predmetu plnenia sa uskutoční iba na základe písomnej objednávky kupujúceho, vyhotovenej na základe ponuky predávajúceho.
 2. Kupujúci vystaví objednávku na tovar na základe ponuky predávajúceho. Každá objednávka kupujúceho musí obsahovať minimálne tieto podstatné údaje:
 1. dentifikáciu predávajúceho a kupujúceho s uvedením ich obchodnej firmy/mena a priezviska, sídla/miesta podnikania a identifikačného čísla,
 2. odkaz na rámcovú zmluvu, ak je uzavretá,
 3. opis objednávaného tovaru,
 4. množstvo požadovaného tovaru vrátane jeho technickej špecifikácie;
 5. zmluvnú cenu podľa ponuky predávajúceho,
 6. požadovaný dátum a miesto dodania tovaru; ak nie je dohodnuté inak, za miesto dodania tovaru sa považuje sídlo predávajúceho,
 7. údaj o tom, kto zaisťuje a hradí dopravu,
 8. podpis osoby oprávnenej v tejto veci konať za kupujúceho.
 1. Po prijatí objednávky kupujúceho zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie objednávky alebo novú ponuku jednotlivej zmluvy. Potvrdenie objednávky alebo nová ponuka jednotlivej zmluvy spravidla obsahuje náležitosti podľa čl. II ods. 2 týchto VOP. Ak do 14 (štrnástich) pracovných dní od doručenia objednávky predávajúci neodošle kupujúcemu potvrdenie objednávky alebo novú ponuku, objednávka zaniká. Prijatie ponuky predávajúceho s dodatkom alebo odchýlkou zo strany kupujúceho, ktorá, hoci len nepodstatne, mení podmienky ponuky predávajúceho, neznamená prijatie ponuky predávajúceho. Jednotlivá zmluva je uzavretá až po dosiahnutí zhody vo všetkých jej náležitostiach. Prijatie ponuky predávajúceho predložené kupujúcemu nesmie obsahovať žiadne dodatky, výhrady, obmedzenia, odchýlky či iné zmeny. Nesmie odkazovať ani na iné obchodné podmienky ako tieto VOP predávajúceho. Ak je jednotlivá zmluva uzavretá v inej ako písomnej forme, považuje sa táto zmluva za uzavretú iba s obsahom, na ktorom sa strany dohodli alebo ktorý predávajúci kupujúcemu písomne potvrdil[JP1] .
 2. Zmluva medzi stranami je uzavretá doručením potvrdenia objednávky kupujúcemu alebo bezpodmienečnou akceptáciou novej ponuky predávajúceho kupujúcim. Ak predávajúci potvrdí iba časť tovaru, medzi stranami vzniká zmluva ohľadom potvrdenej časti objednávky. Ak dôjde v potvrdení objednávky k inej zmene ako je iba zníženie množstva tovaru, ktorého sa má jednotlivá zmluva týkať, ide o novú ponuku jednotlivej zmluvy. Túto ponuku je druhá strana oprávnená prijať v rovnakej lehote a rovnakým spôsobom, akým predávajúci prijíma objednávku kupujúceho.
 3. Akékoľvek zmeny obsahu zmluvy je možné vykonať len písomne, a to formou dodatku k zmluve podpísaného oboma stranami (postačuje zaslanie e-mailom). Pred podpisom dodatku k zmluve bude vyčíslená a obojstranne odsúhlasená výška prípadných dodatočných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s uzatvorením dodatku. Táto suma zodpovedajúca odsúhlaseným dodatočným nákladom bude výslovne uvedená v dodatku k zmluve. Kupujúci sa podpisom dodatku zaväzuje tieto dodatočné náklady predávajúcemu uhradiť.

III. SPLNENIE DODÁVKY TOVARU

 1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v lehote dohodnutej v zmluve. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v osobitných prípadoch vzniknutých v dôsledku vyššej moci podľa čl. X ods. 1 týchto VOP alebo v prípadoch, keď z objektívnych príčin nebolo možné uskutočniť dodávku v predpokladanom termíne, alebo v prípadoch uvedených v čl. X ods. týchto VOP odstúpiť od zmluvy.
 2. Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci dodáva tovar s dodacou podmienkou INCOTERMS 2010 – EXW Hřivínův Újezd. Ak kupujúci neprevezme dodaný tovar riadne a včas, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady s tým spojené; predávajúci je tiež oprávnený tovar predať.
 3. Za prevzatie tovaru podľa uzavretej zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu kupujúci. V prípade, že kupujúci na prevzatie tovaru splnomocní podľa zmluvy akúkoľvek tretiu osobu alebo dopravcu (ďalej len „poverená osoba“), v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť splnomocnenia a za konanie osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie tovaru. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú touto poverenou osobou.
 4. V prípade, že predávajúci alebo ním vybraný dopravca dodá tovar podľa zmluvy na miesto dodania uvedené v jednotlivej zmluve (odchylne od odseku 2 tohto článku alebo na miesto dodania podľa odseku 2 tohto článku) osobe, ktorá vystupuje ako osoba poverená kupujúcim, platí, že predávajúci alebo ním vybraný dopravca konal ohľadom totožnosti tejto osoby v dobrej viere. Ak sa preukáže, že takáto osoba nebola v skutočnosti kupujúcim poverená na prevzatie plnenia podľa zmluvy, predávajúci nezodpovedá za žiadne dôsledky, ktoré vzniknú vo vzťahu ku kupujúcemu.
 5. Nebezpečenstvo škody na tovare (napr. strata alebo zhoršenie kvality tovaru), ako aj akékoľvek dodatočne vzniknuté náklady prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho v momente dodania tovaru kupujúcemu v mieste dodania (určenom jednotlivou zmluvou); ak prepravuje tovar dopravca, ktorého si vybral kupujúci, v momente odovzdania tovaru tomuto prepravcovi. Ak jednotlivá zmluva nestanoví inak alebo ak tovar neprepravuje dopravca, ktorého si vybral kupujúci, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza v mieste dodania podľa ods. 2 tohto článku.

IV. KVALITA TOVARU, ZÁRUKA

 1. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, tovar bude dodaný v obvyklej štandardnej kvalite zodpovedajúcej druhu dodávaného tovaru.

 2.  

  Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku na dodaný tovar, len ak je to v jednotlivej zmluve výslovne dohodnuté, a/alebo ak je kupujúcemu k tovaru poskytnutý záručný list, a to rozsahu v ňom špecifikovanom. Záručná lehota začína plynúť odo dňa dodania tovaru.

 3.  

  Podmienkou na uplatnenie práv z chýb tovaru, príp. zo záruky za kvalitu, ak bola v jednotlivom prípade poskytnutá, je splnenie povinnosti kupujúceho zaslať predávajúcemu vlastnoručne potvrdený originál dokladu o dodaní tovaru (dodací list, nákladný list, CMR).

V. CENA

 1. Ak nie je dohodnuté inak, kúpna cena tovaru sa riadi ponukou predávajúceho platnou k dňu uzavretia jednotlivej zmluvy. Cena tovaru sa stáva záväznou uzatvorením zmluvy. Cena v zmluve je stanovená za predpokladu, že dodanie tovaru sa uskutoční jednorazovo, kontinuálne a neprerušovane z dôvodov na strane kupujúceho. Ak vzniknú dodatočné náklady z dôvodu na strane kupujúceho, kupujúci sa zaväzuje tieto dodatočné náklady predávajúcemu uhradiť v plnej výške. Cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru na miesto určené kupujúcim. Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci zaisťuje dopravu len na základe objednávky kupujúceho a na náklady kupujúceho.

 2.  

  Ak je v zmluve dohodnutá povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu zálohu, predávajúci nie je povinný začať výrobu alebo akékoľvek práce na tovare (príprava výkresov a iných technických podkladov, výroba tovaru a pod.), kým nebude záloha zaplatená. Lehota dodania tovaru zo strany predávajúceho sa predlžuje o čas omeškania kupujúceho so zaplatením zálohy. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením zálohy, nemôže sa v omeškaní s plnením ocitnúť predávajúci. Lehota na dodanie tovaru predávajúcim sa predlžuje o čas, keď je kupujúci v omeškaní.

 3.  

  Cena tovaru nezahŕňa montáž, inštaláciu tovaru a jeho následný servis. Servis tovaru (t. j. vrátane nákupu náhradných dielov) si kupujúci zaisťuje na svoje náklady. Náklady spojené s dodaním náhradných dielov hradí kupujúci. Ak nie je dohodnuté inak, montáž, inštaláciu a servis tovaru zaisťuje predávajúci len na základe objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim, a to na náklady kupujúceho.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Platby, ktorých vykonanie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté bezhotovostnou formou, sa považujú za uskutočnené v momente ich pripísania na účet predávajúceho. Platby, ktorých vykonanie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté v hotovosti, sa považujú za uskutočnené v momente ich vykonania osobe splnomocnenej na to predávajúcim.
 2. Ak nebola platba vykonaná vopred na základe zálohovej faktúry v plnej výške, úhradu zvyšnej časti ceny podľa zmluvy po odpočítaní zaplatenej zálohy je kupujúci povinný vykonať na základe faktúry – daňového dokladu vystaveného predávajúcim. Kupujúci je povinný úhradu vykonať v lehote splatnosti uvedenej v tejto faktúre.
 3. Ak kupujúci neuhradí cenu alebo jej časť v deň splatnosti, od nasledujúceho dňa sa ocitne v omeškaní. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením ceny (alebo časti ceny), je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Dohodnutou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody, a to vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci má v prípade omeškania kupujúceho právo okrem úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty aj na náhradu škody.
 4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny predávajúcemu.

VII. UVEDENIE TOVARU DO PREVÁDZKY

 1. 1. Ak nie je písomne dohodnuté inak, kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neuvádza tovar alebo zariadenie, ktorého súčasťou tovar je, do prevádzky podľa čl. 5 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/104/ES zo 16. septembra 2009 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na používanie pracovného zariadenia zamestnancami pri práci (ďalej „smernica č. 2009/104/ES“), ani podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (ďalej „smernica č. 2006/123/ES“)). Kupujúci sa zaväzuje, že tovar alebo zariadenie, ktorého súčasťou tovar je, uvedie samostatne, na svoje náklady a svoju zodpovednosť do prevádzky v súlade s článkom 5 smernice č. 2009/104/ES a smernicou č. 2006/123/ES, t. j . že najmä, nie však výlučne, kupujúci zabezpečí:
  1. aby tovar či zariadenie, ktorého súčasťou tovar je a ktorého bezpečnosť závisí od podmienok inštalácie, podliehalo počiatočnej kontrole (po inštalácii a pred prvým uvedením do prevádzky) a kontrole po každej montáži na inom pracovisku alebo na inom mieste spôsobilými osobami v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov alebo zvyklostí, aby sa zabezpečila správna inštalácia a funkčnosť tohto pracovného zariadenia;
  2. aby tovar alebo zariadenie, ktorého súčasťou tovar je, podliehalo mimoriadnym kontrolám a prípadne pravidelným skúškam uskutočňovaným oprávnenými osobami v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov alebo zvyklostí;
  3. aby tovar alebo zariadenie, ktorého súčasťou tovar je, podliehalo mimoriadnym kontrolám uskutočňovaným oprávnenými osobami v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov alebo zvyklostí vždy, keď nastanú mimoriadne udalosti, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť tovaru alebo zariadenia, ktorého je súčasťou, ako sú napr. úpravy, nehody, prírodné javy, dlhšie obdobie nepoužívania.
 2. Kupujúci zabezpečí, že výsledky kontrol sa zaznamenajú v písomnej podobe, budú k dispozícii príslušnému úradu a budú uchovávané primeraný čas. Ak sa tovar či zariadenie, ktorého súčasťou tovar je, používa mimo podniku kupujúceho, kupujúci poskytne dôkaz o poslednej kontrole. Kupujúci zabezpečí, aby tieto kontroly boli v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi.
 3. Kupujúci sa zaväzuje, že ak inštaláciou tovaru alebo zariadenia, (ktorého súčasťou tovar je), poverí tretiu osobu, poverí ním poskytovateľa, ktorý spĺňa požiadavky podľa smernice č. 2006/123/ES.
 4. Predávajúci vykoná individuálne overenie tovaru pred prvým uvedením do prevádzky v mieste dodania tovaru iba ako individuálne overenie výrobku podľa technickej normy typu C. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu túto skutočnosť výslovne písomne konkretizovať. Overenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene Smernice 95/16/ES (prepracované znenie), ďalej podľa „Smernice č. 2006/42/ES“, sa vykoná iba vtedy, ak sa na tom kupujúci a predávajúci výslovne písomne dohodnú v jednotlivej kúpnej zmluve.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, REKLAMÁCIA

 1. Ak nie je v týchto VOP či zmluve dohodnuté inak, zodpovednosť predávajúceho za chyby sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou uplatnenia práv z chýb tovaru, príp. zo záruky na kvalitu, ak bola v jednotlivom prípade poskytnutá, je splnenie povinnosti kupujúceho odovzdať predávajúcemu potvrdený originál dokladu o dodaní tovaru (dodací list, nákladný list, CMR).
 2. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar čo najskôr pri a po prechode nebezpečenstva škody na tovare (t. j. po dodaní tovaru kupujúcemu) a zistiť jeho stav, množstvo a kompletnosť a bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru všetky zistené chyby oznámiť predávajúcemu, a to zápisom do dodacieho listu. Prípadné neskôr zistené chyby tovaru je potrebné oznámiť predávajúcemu písomne s presným opísaním chyby, identifikáciou tovaru a kontaktnými údajmi kupujúceho. Kupujúci je zároveň povinný priložiť fotografiu reklamovaných chýb. Kupujúci je tiež povinný preukázať, že tovar mal reklamované chyby už v čase prechodu nebezpečenstva škody na veci, t. j. pri dodaní tovaru. Ak kupujúci ktorúkoľvek z podmienok reklamačného konania uvedených v zmluve a/alebo čl. VIII týchto VOP nesplní, predávajúci nie je povinný uznať reklamáciu za oprávnenú.
 3. Právo kupujúceho z chybného plnenia sa zakladá na chybe, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, t. j. pri dodaní tovaru. Predávajúci zodpovedá aj za chyby, ktoré vzniknú v stanovenej záručnej lehote po odovzdaní veci kupujúcemu, ak bola záruka v jednotlivom prípade poskytnutá a ak kupujúci preukáže, že chyby boli spôsobené porušením povinností predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na nedodržanie montážnych či inštalačných pokynov, bežné opotrebenie, nevhodné používanie či údržbu tovaru, úmyselné poškodenie tovaru ani na škody spôsobené vyššou mocou.
 4. Náklady vzniknuté v súvislosti s reklamáciou znáša v prípade oprávnenej reklamácie predávajúci a v prípade neoprávnenej reklamácie kupujúci. V takom prípade povinná strana uhradí náklady oprávnenej strane najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorou budú tieto náklady riadne vyúčtované a vyčíslené.
 5. Predávajúci nezodpovedá a nehradí náklady spojené s oprávnenou reklamáciou podľa predchádzajúceho odseku (t. j. cestovné, náklady na prepravu chybného/nového/opraveného tovaru, demontáž/montáž, náklady na zamestnancov a i. personál, zapojenie tretích osôb) v prípade, že tovar kupujúci ďalej dodal na iné miesto určenia, než bolo miesto dodania, na ktoré tovar dodal predávajúci, a odstránenie chyby je tak spojené s vyššími nákladmi. Ak je tovar predávajúceho zabudovaný do iného zariadenia kupujúceho alebo tretej osoby, nehradí predávajúci náklady na demontáž/montáž z/do tohto zariadenia. Predávajúci nehradí ani náklady vynaložené kupujúcim na opravu/znovu obstaranie nového tovaru v prípade, že ich kupujúci sám vynaložil bez toho, aby chybu oznámil predávajúcemu, uplatnil uňho právo z chyby a nechal ho chybu odstrániť.
 6. Ak nedôjde k podstatnému porušeniu zmluvy chybným plnením, kupujúci má výlučný nárok na odstránenie týchto chýb alebo nárok na primerané zníženie ceny podľa voľby predávajúceho. Ustanovenie § 2107 ods. 3 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Podmienkou vzniku tohto nároku je skutočnosť, že kupujúci predávajúcemu chyby bez zbytočného odkladu oznámil hneď po ich zistení. Ak sa ukáže, že s odstránením chýb by boli spojené neprimerané náklady, má kupujúci právo na uplatnenie nároku z chýb podľa bodu VIII ods. 7 týchto VOP. Posúdenie, či v konkrétnom prípade ide o podstatné alebo nepodstatné porušenie zmluvy v dôsledku chybného plnenia, ako aj posúdenie o neprimeranosti nákladov spojených s odstránením chýb, je výlučne v kompetencii predávajúceho. O výsledku takéhoto posúdenia je predávajúci povinný kupujúceho písomne informovať (postačí e-mailom).
 7. V prípade podstatného porušenia zmluvy chybným plnením má kupujúci výlučne nárok na odstránenie týchto chýb (najmä opravou, príp. dodaním nového plnenia bez chýb), alebo na primerané zníženie ceny, a to podľa voľby predávajúceho. Podmienkou vzniku tohto nároku je skutočnosť, že kupujúci predávajúcemu oznámil chyby písomne bez zbytočného odkladu po ich zistení.
 8. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené dopravou (ak ju zabezpečuje kupujúci), nesprávnym používaním či skladovaním tovaru, neodborným zásahom alebo zanedbaním nevyhnutnej údržby tovaru, ani za mechanické alebo chemické poškodenie. Predávajúci taktiež nenesie zodpovednosť za škody na tovare spôsobené nedodržaním predpísaných alebo obvyklých spôsobov používania. Podmienkou trvania záruky, ak bola poskytnutá, je skutočnosť, že všetka údržba a opravy tovaru počas záručnej lehoty budú vykonávané výlučne podľa návodu a pokynov predávajúceho, a to na náklady kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru spôsobené neodbornou údržbou a montážou tovaru.
 9. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny podľa zmluvy stráca kupujúci nenávratne nárok na akúkoľvek záruku za kvalitu podľa týchto VOP a potvrdenie o záruke (záručného listu). Záruka sa v takom prípade neposkytuje. Ustanovenie § 2108 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 10. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú tretím osobám v prípade chybného pokynu zo strany kupujúceho či chybnej montáže tovaru kupujúcim alebo ním poverenej osoby. Kupujúci nie je oprávnený súčasne s nárokom zo zodpovednosti za škodu uplatniť nárok na náhradu v prípade škody. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybou, najmä škody spôsobené výpadkom výroby, škody spojené s cestovným, demontážou a montážou tovaru z/do iného zariadenia, obstaraním materiálu na opravu tovaru/iného zariadenia, v ktorom je inštalované, náklady na prepravu a dopravu tovaru, náklady na zamestnancov, personál, zapojenie tretích osôb, náklady na zisťovanie škody a vady, napr. na znalecké posudky.

IX. MEDZINÁRODNÝ PRVOK

 1. Ak je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba s miestom podnikania/sídlom mimo územia Českej republiky (ďalej len „zahraničný kupujúci“), na zmluvu uzavretú medzi predávajúcim a zahraničným kupujúcim sa vzťahujú aj nasledujúce ustanovenia, ktoré majú prednosť pred ostatnými ustanoveniami týchto VOP.
 2. Právny vzťah vzniknutý medzi predávajúcim a zahraničným kupujúcim na základe tejto zmluvy či na základe jednotlivých kúpnych zmlúv medzi zmluvnými stranami sa riadia platnými českými právnymi predpismi s výnimkou kolíznych ustanovení. Zmluvné strany týmto v súlade s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. 6. 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky („Nariadenie Rím I“) rozhodujú o voľbe práva v prospech českého práva. Na riešenie akékoľvek sporov, nezhôd, výkladových alebo odborných otázok (posudky) a prípadných nárokov vyplývajúcich z tohto právneho vzťahu, tejto rámcovej zmluvy, ako aj jednotlivých individuálnych kúpnych zmlúv medzi zmluvnými stranami je príslušný český všeobecný súd v obvode sídla predávajúceho. Viedenský dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. 4. 1980, ktorý bol pre Českú republiku vyhlásený pod č. 160/1991 Z. z., sa nepoužije.
 3. Ak nie je potrebné vykonať montáž tovaru alebo ak má byť montáž tovaru podľa zmluvy vykonaná zahraničným kupujúcim, predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar, len čo dodá tovar k dispozícii zahraničnému kupujúcemu na jeho vlastnú prepravu alebo tovar odovzdá na prepravu dopravcovi, ktorého určí zahraničný kupujúci alebo na ktorom sa zahraniční kupujúci a predávajúci dohodli. Ak nie je dohodnuté inak, náklady na prepravu znáša vždy zahraničný kupujúci. Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci dodáva svoj tovar s dodacou doložkou podľa Incoterms 2010 – EXW Hřivínův Újezd.
 4. Ak nie je dohodnuté inak, nebezpečenstvo škody na tovare (napr. strata alebo zhoršenie kvality tovaru), ako aj prípadné dodatočné náklady prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho v momente odovzdania tovaru kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru prepravcovi určenom kupujúcim.
 5. Tieto VOP sú vyhotovené vo slovenskom jazyku. Pri vyhotovení aj iného jazykového znenia týchto VOP či jednotlivej zmluvy, má vždy prednosť české znenie.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. 1. Ak sa vyskytnú na strane predávajúceho ním nezavinené neodstrániteľné prekážky, brániace splneniu jeho záväzkov voči kupujúcemu, má predávajúci právo od zmluvy jednostranne písomne odstúpiť a kupujúcemu je povinný bezodkladne vrátiť už uhradenú sumu zníženú o doteraz vynaložené náklady, z ktorých má kupujúci prospech. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za nesplnenie povinností z uzavretej zmluvy ani za škodu spôsobenú takým nesplnením, ak k nesplneniu povinností dôjde z dôvodov nepredvídaných a neodvrátiteľných udalostí, ktorým predávajúci nemohol zabrániť (vyššia moc). Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škody vzniknuté na základe zmlúv, ktoré kupujúci uzavrel s inými osobami, najmä za následné a nepriame škody.
  1. Vyššou mocou sa rozumie najmä (nie však výlučne) mobilizácia, vojna, prírodná katastrofa, občianske nepokoje, výpadky elektrického prúdu a pod. Ak predávajúci neodstúpi od zmluvy z dôvodu prekážky, ktorá mu bráni v splnení jeho záväzkov, lehota stanovená na splnenie povinností sa predĺži o primeraný čas, posudzovaný podľa povahy vzniknutej prekážky. O prekážke informuje predávajúci kupujúceho hneď, ako tak môže urobiť, pričom špecifikuje, o akú prekážku ide a stanoví, kedy bude schopný svoju povinnosť/svoje povinnosti dodatočne splniť.
  2. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť aj v prípade, že tak stanoví zmluva alebo zákon. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci vstúpil do likvidácie alebo ak bolo proti kupujúcemu začaté konkurzné konanie. Predávajúci je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť či zastaviť dodávanie objednaného tovaru v prípade, že je kupujúci v omeškaní s plnením akéhokoľvek svojho splatného záväzku voči predávajúcemu dlhšie ako 30 dní. Predávajúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci závažným spôsobom alebo opakovane poruší niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, hoci bol na túto skutočnosť písomne upozornený a nezjednal nápravu ani v dodatočne poskytnutej primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 kalendárnych dní.
  3. V prípade odstúpenia od zmluvy zmluva zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bolo písomné odstúpenie od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou na adresu druhej zmluvnej strany. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené aj dňom, keď sa odoslaná doporučená poštová zásielka vrátila ako nedoručiteľná alebo v momente, keď adresát výslovne odmietne prevziať zásielku.
  4. Skončenie zmluvy odstúpením nemá vplyv na povinnosť strán uhradiť zmluvnú pokutu, nahradiť škodu či inú ujmu, ani nemá vplyv na iné ustanovenia zmluvy, ktoré majú platiť aj po skončení zmluvy.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že má zaistené peňažné prostriedky na uhradenie ceny za tovar v plnej výške. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek svoj záväzok voči predávajúcemu s akejkoľvek svojou pohľadávkou vo vzťahu k predávajúcemu.
 3. Kupujúci sa uzatvorením zmluvy s predávajúcim zaväzuje, že sa počas platnosti zmluvy nebude vo vzťahu k predávajúcemu dopúšťať žiadneho konkurenčného konania, ktoré by mohlo poškodzovať obchodné aktivity predávajúceho, najmä bez predchádzajúceho výslovného súhlasu, licencie či iného oprávnenia poskytnutého predávajúcim nebude:
  1. vyrábať tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy a jednotlivých zmlúv, uzavretých na jej základe,
  2. kopírovať, napodobňovať či inak využívať technické riešenia, používané predávajúcim pri výrobe tovaru, alebo tieto technické riešenia poskytovať tretím osobám,
  3. prezentovať tovar predávajúceho ako svoj vlastný tovar alebo ako tovar iného subjektu,
  4. ani sa nebude dopúšťať iného nekalosúťažného konania voči predávajúcemu. V prípade porušenia čo len jedinej povinnosti podľa tohto článku čl. X ods. 3 VOP zo strany kupujúceho je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 000 eur (slovom: dvadsaťtisíc eur). Zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté iné nároky predávajúceho prevyšujúce zmluvnú pokutu.
 4. Kupující uzavřením smlouvy bere na vědomí zpracování a shromažďování svých osobních údajů v databázi prodávajícího za účelem úspěšného splnění smlouvy. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.Ochrana osobních údajů zákazníka, vč. podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu „Zásady o zpracování osobních údajů“. Aktuální znění je k dispozici zde.
 5. Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají jako příslušný k řešení sporů mezi nimi věcně příslušný soud České republiky, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
 6. Potvrzením nabídky prodávajícího či podpisem smlouvy či jejího dodatku kupující výslovně stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním VOP, přijímá je a souhlasí s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními.
 7. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně navrhovat změny těchto VOP, zejména, nikoliv však výlučně v návaznosti na změny právních předpisů. Prodávající kupujícího informuje o navrhované změně těchto VOP nejméně 1 měsíc předem, prostřednictvím svých internetových stránek, popř. e-mailem, a to včetně informace o navrhovaném dni účinnosti. Kupující je povinen se s navrhovaným zněním seznámit. Pokud kupující písemně neodmítne navrhovanou změnu VOP nejpozději den přede dnem navrhovaným zněním účinnosti, platí, že navrhovanou změnu VOP přijal s účinností ode dne navrženého prodávajícím. Pokud kupující písemně odmítne návrh na změnu VOP, zůstává původní znění VOP v platnosti. V případě, že kupující návrh na změnu VOP odmítne, je prodávající oprávněn smlouvu s šestiměsíční výpovědní dobou vypovědět.
 8. Všude tam, kde to neodporuje právním předpisům, kupující souhlasí s tím, že veškerá práva a pohledávky prodávajícího za kupujícím se promlčují ve lhůtě 15 (patnácti) let.
 9. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn započíst splatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím proti jakékoli peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím bez ohledu na měnu pohledávky a právní vztah, ze kterého vyplývá. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn započíst své pohledávky i proti takovým pohledávám kupujícího, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí anebo které nelze uplatnit před soudem anebo které jsou již promlčené.
 10. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení či práva) nebo zastavit své pohledávky za prodávajícím, případně postoupit smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající.
 11. Pokud se nějaký článek těchto VOP nebo smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články VOP či smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.
 12. Tyto VOP i smlouvy, jejichž součástí jsou, jsou vyhotoveny v českém jazyce. Je-li vyhotoveno i jiné jazykového znění těchto VOP či smlouvy (ať již po či před jejím uzavřením), má vždy přednost toto české znění smlouvy.
 13. Salvátorská klauzule.
  Pokud se jakýkoliv závazek vyplývající z těchto VOP nebo jednotlivé smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP nebo jednotlivé smlouvy. Takováto neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z těchto VOP nebo jednotlivé smlouvy. Strany se zavazují v rámci jednotlivé smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem. Jeho předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.
  Pokud se však jakýkoliv závazek, vyplývající z těchto VOP nebo jednotlivé smlouvy a tvořící jejich podstatnou náležitost, stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem. Jeho předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku, obsaženém v této smlouvě.
 14. Tyto VOP jsou určeny pro kupující podnikatele. Prodávající přesto tímto poučuje případného kupujícího - spotřebitele, že je v případě sporu s prodávajícím oprávněn se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Toto právo se uplatňuje návrhem podaným podle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, k následující instituci: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Veškeré podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce: http://www.coi.cz.
 15. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.
 16. Kupujúci uzavretím zmluvy berie na vedomie spracovanie a zhromažďovanie svojich osobných údajov v databáze predávajúceho s cieľom úspešne plniť zmluvu. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Ochrana osobných údajov zákazníka vrátane podmienok zasielania obchodných oznámení sa riadi pravidlami uvedenými v dokumente „Zásady spracovania osobných údajov“. Aktuálne znenie je k dispozícii tu.
 17. Ak nie je v týchto VOP uvedené inak, platia pre zmluvy uzavreté na ich základe príslušné ustanovenia zákona č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že riešenie sporov medzi nimi je v kompetencii príslušného súdu Českej republiky v obvode sídla predávajúceho.
 18. Potvrdením ponuky predávajúceho či podpisom zmluvy alebo jej dodatku kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálnym znením VOP, súhlasí s nimi a zaväzuje sa dodržiavať ich ustanovenia.
 19. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne navrhovať zmeny týchto VOP, a to najmä, nie však výlučne, v súvislosti so zmenami právnych predpisov. Predávajúci kupujúceho informuje o navrhovanej zmene týchto VOP najmenej 1 mesiac vopred prostredníctvom svojich internetových stránok, príp. e-mailom, a to vrátane informácie o navrhovanom dni účinnosti. Kupujúci je povinný sa s navrhovaným znením oboznámiť. Ak kupujúci písomne neodmietne navrhovanú zmenu VOP najneskôr deň pred navrhovaným znením účinnosti, platí, že navrhovanú zmenu VOP prijal s účinnosťou odo dňa navrhnutého predávajúcim. Ak kupujúci písomne odmietne návrh na zmenu VOP, platí pôvodné znenie VOP. V prípade, že kupujúci návrh na zmenu VOP odmietne, je predávajúci oprávnený zmluvu so šesťmesačnou výpovednou lehotou vypovedať.
 20. Ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi, kupujúci súhlasí, že všetky práva a pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu sa premlčujú v lehote 15 (pätnástich) rokov.
 21. Kupujúci súhlasí, že predávajúci je oprávnený započítať splatnú peňažnú pohľadávku predávajúceho voči akejkoľvek peňažnej pohľadávke kupujúceho bez ohľadu na menu pohľadávky a právny vzťah, z ktorého vyplýva. Kupujúci súhlasí, že predávajúci je oprávnený započítať svoje pohľadávky aj proti takým pohľadávkam kupujúceho, ktoré nie sú doposiaľ splatné, nemožno ich postihnúť výkonom rozhodnutia, nemožno ich uplatniť pred súdom alebo sú už premlčané.
 22. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho postúpiť (vrátane zaisťovacieho postúpenia či práva) alebo založiť svoje pohľadávky voči predávajúcemu, prípadne postúpiť zmluvu alebo jej časť či práva a povinnosti z nej vyplývajúce.
 23. Ak sa niektorý článok týchto VOP alebo zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, alebo bude v rozpore s platnými právnymi predpismi, platí, že je plne oddeliteľný od ostatných článkov daného dokumentu, preto ostatné články VOP či zmluvy zostávajú naďalej v plnej platnosti a účinnosti.
 24. Tieto VOP a zmluvy, ktorých sú súčasťou, sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak je vyhotovené aj iné jazykové znenie týchto VOP či zmluvy (či už po alebo pred jej uzavretím), má vždy prednosť české znenie zmluvy.
 25. Salvátorská klauzula.
  Ak sa akýkoľvek záväzok vyplývajúci z týchto VOP alebo jednotlivej zmluvy, ktorý však netvorí jej podstatnú časť, stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo čiastočne, je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení týchto VOP alebo jednotlivej zmluvy. Takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nemá žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných záväzkov z týchto VOP alebo jednotlivej zmluvy. Strany sa zaväzujú v rámci jednotlivej zmluvy nahradiť formou dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný oddelený záväzok takýmto novým platným a vymáhateľným záväzkom. Jeho predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného oddeleného záväzku. Ak sa však akýkoľvek záväzok, vyplývajúci z týchto VOP alebo jednotlivej zmluvy a tvoriaci ich podstatnú náležitosť, stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, strany nahradia neplatný alebo nevymáhateľný záväzok v rámci novej zmluvy takýmto novým platným a vymáhateľným záväzkom. Jeho predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného záväzku, ktorý je obsiahnutý v tejto zmluve.
 26. Tieto VOP sú určené pre kupujúcich – podnikateľov. Predávajúci napriek tomu týmto poučuje prípadného kupujúceho – spotrebiteľa, že je v prípade sporu s predávajúcim oprávnený domáhať sa svojho práva na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Toto právo sa uplatňuje návrhom podaným podľa ustanovenia § 20n zákona č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa nasledujúcej inštitúcii: Česká obchodná inšpekcia, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Všetky podrobnosti týkajúce sa mimosúdneho riešenia sporov sú uvedené na webových stránkach Českej obchodnej inšpekcie: http://www.coi.cz.
 27. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2019.

SOLLAU s.r.o.